tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
some fuck on 404 error who thinks he's the shit, but inturn he's shit.
oh look, middlelb is posting some crap about being mr. amry man. What a twat.
viết bởi dot dot dot 26 Tháng một, 2004