tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

mike jones because he keep repeating his name chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?