tìm từ bất kỳ, như là swag:

milenium chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?