tìm từ bất kỳ, như là kappa:

militiamen chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?