tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a girls very large, very round, tits
What does that girls shirt say?
It says "Milk Bar".

Look at that girls tits!
Yeah, that's definitely a milk bar.
viết bởi richardIII 09 Tháng tư, 2007