tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
I love you in Russian
Milty scrofa sugar dumpling.
viết bởi altmannunchucks 11 Tháng năm, 2010