tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
pron. minge-eater - an indian lesbian
(joke): what do you call an indian lesbian?... mingeater
viết bởi jaxon117 10 Tháng năm, 2008