tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

mivvy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?