tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
motorcycle cops; the assholes who get you for running red lights
fuck tha mo' to' po'
viết bởi andyfellovernet 07 Tháng tư, 2003