tìm từ bất kỳ, như là spook:

moby dick man chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?