tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
mofobabe or mofo-anythingelse
means;
mother fucking babe. :)
"OMG YOUR GRAN'S A MOFOBABE.!"
viết bởi arpeggiodimples. 25 Tháng chín, 2011