tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
lesbian, lemon, two girls that are galfriends
sarah is rooting jade
viết bởi OzMonkey 16 Tháng mười, 2003