tìm từ bất kỳ, như là kappa:

mohammad ali chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?