tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a moldy pussy that has muscles that will clam and rip your dick off
Me:Say away from her shes got a moldy mousetrap!

You:Run AWAY!!!
viết bởi SDI Clover 15 Tháng tư, 2010