tìm từ bất kỳ, như là bae:

moldy sausage chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?