tìm từ bất kỳ, như là seattle snorkeler:

molestia chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?