tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1. Anything you want.
2. Sex.
3. Grub.
"Are you hungry for moochala"?
viết bởi Cam McRae 15 Tháng tư, 2005