tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
verb; meaning to ask someone to get the fuck out of the way
"Man! That slow ass needs to moogie!"
viết bởi Club112 16 Tháng chín, 2008