tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
the sound that boobs make when there hit
moojib...y did u hit my boob
viết bởi jeff kingsly 10 Tháng tám, 2005