tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

moon pei chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?