tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:
 
1.
Crystal meth or cocaine
Lets do some moon salt
viết bởi Janice Jaoplin 07 Tháng một, 2014