tìm từ bất kỳ, như là sex:

moon walk child chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?