tìm từ bất kỳ, như là rimming:

moonlight beach chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?