tìm từ bất kỳ, như là rusty trombone:

moonlight beach chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?