tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
n. Prostitute, slattern, 'ho.

But mopsy is actually the best word ever for describing your mom!
viết bởi Bilx 13 Tháng tám, 2006