tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Originating from the Mayas meaning strong gifted one a much better last name than bybee or martinez
i am proud to be a morataya
viết bởi sean b.m. 25 Tháng sáu, 2010