tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

morning glory seeds chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?