tìm từ bất kỳ, như là fleek:

most awesome person ever chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?