tìm từ bất kỳ, như là hipster:

most of the time toothless chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?