Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:

motherfucking dead dog chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?