tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
n. A pie.
"Just going to go grab a mousecoffin from the bakery. Anyone else want one?"
viết bởi Duuudeomgggg 29 Tháng tư, 2010