tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

mouth krabs chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?