tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Indian word for movie.
Mouwie tonight?
viết bởi babyjustbelimber 23 Tháng chín, 2003