tìm từ bất kỳ, như là kappa:

movie theatre fun pack chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?