tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
a person who loves everyone in the world & is very adorable.
your a mozimah.
viết bởi dadedum 14 Tháng tư, 2010