tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
A black cat that attacks the shit out of you when your just trying to pat him
Alex- "That little fucker bit me! I was just trying to pat him!"
Janey " That's my Mr Snoogs!"
viết bởi The_Def_Master. 03 Tháng mười hai, 2013