tìm từ bất kỳ, như là bangarang:

mr. griffin chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?