tìm từ bất kỳ, như là kappa:

mr. slave from south park chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?