tìm từ bất kỳ, như là fap:

mr.penut chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?