tìm từ bất kỳ, như là thot:

mrs. elton john chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?