tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

mrs. thurston chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?