tìm từ bất kỳ, như là ethered:

ms delano-ism chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?