tìm từ bất kỳ, như là cunt:

msgr. bonner chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?