tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Another way of saying "cuss words"
Eww, stop saying muffin words!
viết bởi Chuck Norris: Science Teacher 18 Tháng mười một, 2006

Words related to muffin words

chuck falafel muffin norris words xd