tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
muffugah is a way of saying.....mother fucker
for black people
youz a crazy muffugah yo....gnawumpsaine

(for gnawumpsaine check gnome saine)
viết bởi ataraxia 12 Tháng tám, 2006