tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
He is a real mugala.=> he is a real hero
viết bởi Charles Papadoupoulos 14 Tháng mười, 2003