tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
involves the thwoking over the head with a spoon
Dude, I'm gonna mullywop you with a spoon!!!
viết bởi Fredrexzilla 13 Tháng một, 2005