tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:
 
1.
This is one hot guy. Brian Mmmmmuuuullllllllrrrrrrroooooyyyyyyyy!!!! He's so cool, so gangsta, such as motherfuckin' cracka. OMG, I wanna fuck him so bad!
Hi, I'm sexy, and my name is Brian Mulroy
viết bởi avi 12 Tháng tư, 2005