tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a nerdy starcraft term used to abbreviate mutalisks, the primary zerg air unit
MWAHAHA! Giant mass of mutals!
viết bởi Alex Mooney 24 Tháng năm, 2004