tìm từ bất kỳ, như là bye felicia:

mutha fuck chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?