tìm từ bất kỳ, như là spook:

mw1 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?